Call +66 (0) 85 488 0486  |  Login 
Home  |  News  |  Services  |  Helicopter  |  Customer  |  About Us    |  Contact   |  Intranet
 
 
  previous page:
 
 

จังหวัดน่าน โรงพยาบาลน่าน ร่วมกับโรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ฝึกซ้อมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศยาน

ข่าววันนี้ น่าน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ที่อาคาร ท่าอากาศยานน่านนคร หลังเก่า ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิด การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และการฝึกซ้อม การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศยาน โดยมี แพทย์หญิงอัจฉรา ละอองนวลพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน พร้อมคณะให้การต้อนรับ

โดยโรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ได้บรรลุข้อตกลงและขอความร่วมมือกับโรงพยาบาลน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ในการจัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติการซ้อมแผนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศยาน ร่วมกัน ระหว่างโรงพยาบาลน่าน โรงพยาบาลกรุงเทพ  สำนักงานใหญ่ โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม่ และท่าอากาศยานน่านนคร
ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงพยาบาลน่าน และท่าอากาศยานน่านนคร จังหวัดน่าน เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ กับเพื่อนร่วมวิชาชีพในโรงพยาบาลต่างๆ ของจังหวัดน่าน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศยน และฝึกซ้อมการลำเลียงผู้ป่วยขึ้นเฮลิคอปเตอร์
โดยสมมติสถานการณ์เสมือนจริง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ในขั้นตอนการปฏิบัติ มีพร้อมในการปฏิบัติงาน หากเกิดมีสถานการณ์ขึ้นจริง ทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างโรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกด้วย
ในการฝึกซ้อม การเคลื่อนย้ายทางอากาศ ครั้งนี้มี นายแพทย์ภาคภูมิ จุลภูมิพินิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ พร้อมคณะ ได้มาเป็นวิทยากร ในการบรรยาย และการฝึกซ้อมดังกล่าวด้วยตนเอง
มีหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดน่าน ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย โรงพยาบาลน่าน โรงพยาบาลชุมชนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดน่าน โรงพยาบาลค่ายสุริยะพงษ์ ท่าอากาศยานน่านนคร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 150 คน
การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศยานนั้น ในปัจจุบันผู้ป่วยวิกฤฉุกเฉิน เป็นผู้ป่วยที่ควรได้รับการบริการที่รวดเร็ว และเข้าถึงบริการได้ทันท้วงที่ โดยเฉพาะผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดในสมอง และอุบัติเหตุ การพัฒนาระบบส่งต่อ และการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน จึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง ดังนั้น โรงพยาบาลน่าน ร่วมกับโรงพยาบาลกรุงเทพ จัดฝึกซ้อมแผนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศยาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากร ในการปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินด้วยอากาศยาน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน ในการดูแลผู้ป่วยขณะเคลื่อนย้ายทางอากาศยาน นับเป็นก้าวสำคัญ ในการขยายโอกาสด้านการบริการรักษาพยาบาลที่ทันสมัย และมีมาตรฐานระดับสากล ในพื้นที่จังหวัดน่าน
77ข่าวเด็ด ประจำจังหวัดน่าน รายงาน
 

1
Become a fan on Facebook
 
  Bangkok Helicopter Services Co., Ltd.
2301/2 New Petchburi Rd., Bangkapi, Huaykwang.
Bangkok 10310. Thailand
Tel : +66 (0) 2762 4192 Fax: +66 (0) 2504-3866
Mobile: +66 (0) 85 488 0484
Email : marketing@bangkokhelicopter.co.th    sales@bangkokhelicopter.co.th